Siirry suoraan sisältöön
Mies pitää kädessään virtuaalista palloa, jossa ihminen ja dataverkosto

Toimesta tietoa – tiedosta toimeen

Toimesta tietoa – tiedosta toimeen

Miksi tämä hanke?

Tiedon hyödyntäminen tuloksellisessa ja vaikuttavassa ammatillisen koulutuksen järjestämisessä edellyttää koulutuksen järjestäjiltä osaamista sekä kykyä tuottaa ja hyödyntää tietoa.

Tietojohtamisen kehittäminen -hanke vastaa tarpeeseen parantaa tiedon tuotantoon, mittaamiseen, arviontiin ja hyödyntämiseen liittyviä prosesseja valtakunnallisesti kattavan ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkoston kautta. Lisäksi parannetaan tietotarpeiden tunnistamista koulutuksen järjestäjien ja koulutuksen rahoittajan välillä.

Neljä henkilöä kokoustamassa - Tietojohtamisen kehittäminen -hanke
Henkilö käyttää läppäriä, jonka yllä on virtuaalinen kuva dataverkostosta

Hankkeen tavoitteet

 • Parantaa koulutuksen järjestäjien tietotuotannon prosesseja (prosessien mittaaminen, arviointi ja kehittäminen)
 • Parantaa koulutuksen järjestäjien tiedon analysointikykyjä sekä kykyä käyttää tietoa päätöksenteon tukena
 • Parantaa koulutuksen järjestäjien kansallisia indikaattori- ja tilastotietoja hyödyntävien ratkaisujen käyttöä operatiivisen toiminnan ja kehittämisen tukena.
 • Lisätä tieto-ohjautuvaa toimintakulttuuria koulutuksen järjestäjien organisaatioissa eri tasolla ja kehittää henkilöstön osaamista tietojohtamisen alueella.

Hankkeen toimintamalli

Hankkeen toiminta toteutetaan viiden eri työpaketin kokonaisuutena. Kullakin työpaketilla on vetovastuullinen organisaatio. Työpaketeille on määritelty tavoitteet ja laadittu toimintasuunnitelma.

Toimintaa ohjaa ja seuraa ohjausryhmä. Työpakettivastuulliset organisaatiot muodostavat säännöllisesti kokoontuvan projektiryhmän ja johtavat työpakettikohtaista työskentelyä.

Hankekuva työpakettien muodostamasta kokonaisuudesta (pdf)

Työpaketit

TP1 – Tietojohtamisen prosessit ja osaaminen

Vetovastuu Omnia, yhteyshenkilö Kim Konttinen (kim.konttinen@omnia.fi, 040 126 7182)

Työpaketti 1 keskittyy tietojohtamisen prosessien ja osaamisen kehittämiseen ammatillisessa koulutuksessa. Osaamista kehitetään sekä vertaisoppimalla muilta koulutuksen järjestäjiltä että järjestämällä koulutuksia, niin organisaatioiden johdolle, päälliköille, opettajille kuin IT-kehittäjillekin. Työpaketin alla kehitetään tietojohtamisen toimintamalli koulutuksen järjestäjille sekä kartoitusmalli tietojohtamisen osaamisen arviointiin.

Tavoitteet

 • Tiedon analysointiin ja hyödyntämiseen liittyvät kyvykkyydet ovat kehittyneet.
 • Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ymmärtävät ja osaavat hyödyntää kansallista indikaattori- ja tilastotietoa (mm. eHOKS, Koski, opiskelija- ja työelämäpalaute, Vipunen) oman toiminnan suunnittelun, kehittämisen ja johtamisen tukena.
 • Luotu tietojohtamisen toimintamalli, joka tukee koulutuksen järjestäjien johtoa digitaalisten sisältöjen hyödyntämisessä toiminnan arvioinnissa ja vaikuttavuuden lisäämisessä.
 • Kehitetty tietojohtamisen toimintamalli on otettu käyttöön.
TP2 – Tiedon tuottaminen tarpeen näkökulmasta

Vetovastuu Riveria, yhteyshenkilö Jatta Herranen (jatta.herranen@riveria.fi, 050 075 5305)

Työpaketti 2 keskittyy tarvelähtöiseen tiedon tuottamiseen ammatillisessa koulutuksessa. Työpaketissa määritellään ammatillisen koulutuksen vaikuttavuusmittaristo ja kuvataan sitä tukevat ratkaisut sekä määritellään ja mallinnetaan tietovarasto ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi paneudutaan asiakastiedon hyödyntämiseen ammatillisessa koulutuksessa.

Tavoitteet

 • Uusia yhteisesti suunniteltuja ja kehitettyjä kansallisia mittareita ja indikaattoreita on otettu käyttöön.
 • Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ymmärtävät ja osaavat hyödyntää kansallista indikaattori- ja tilastotietoa (mm. eHOKS, Koski, opiskelija- ja työelämäpalaute, Vipunen) oman toiminnan suunnittelun, kehittämisen ja johtamisen tukena.
TP3 – Tiedon laadun varmistaminen järjestelmissä

Vetovastuu Keuda, yhteyshenkilö Laura Heikkilä (laura.heikkilä@keuda.fi, 050 415 0937)

Työpaketti keskittyy tiedon siirtoon järjestelmissä ja raportointi- ja seurantatyökalujen käyttöön. Työpaketti kuvaa opintohallintojärjestelmistä kansallisiin tietovarastoihin kulkeva tiedonsiirron prosessin. Työpaketissa kootaan yhteen ja tutustutaan käytössä ja hyödynnettävissä oleviin rajapintoihin ja niiden hyödyntämiseen. Lisäksi pohditaan, mitä uusia rajapintoja koulutuksen järjestäjät toiminnassaan tarvitsisivat.

Työpaketti lisää koulutuksen järjestäjien tietämystä käytössä olevista tiedon raportoinnin ja seurannan työkaluista, joiden avulla voidaan seurata ja verrata ja täsmätä oman opintohallintojärjestelmän ja valtakunnallisten tietovarastojen tietoja. Työpaketissa kerätään ja esitellään malleja näistä työkaluista, kuten esimerkiksi Power BI-toteutuksista.

Tavoitteet

 • Kansallisissa tietovarannoissa (esim. eHOKS, valtakunnallinen opinto- ja tutkintorekisteri, opiskelija- ja työelämäpalaute) oleva tiedon laatu on parantunut.
 • Opintohallintojärjestelmistä kansallisiin tietovarastoihin kulkeva tiedonsiirron prosessi on kuvattu.
 • Kansallisten tietovarastojen rajapinnat ovat koulutuksen järjestäjillä tiedossa ja niitä osataan käyttää. On laadittu lista tarvittavista lisärajapinnoista.
 • Koulutuksen järjestäjillä on tiedossa työkaluja ja malleja, joiden avulla voidaan seurata ja verrata ja täsmätä oman opintohallintojärjestelmän ja valtakunnallisten tietovarastojen tietoja.
TP4 – HOKSien laadun ja tiedon oikeellisuuden parantaminen

Vetovastuu Tredu, yhteyshenkilö Tuija Mäkinen (tuija.h.makinen@tampere.fi, 040 686 2477)

Työpaketti 4 keskittyy HOKS-prosessin kuvaamiseen ja laatuun sekä sisäiseen auditointiin ja laadun jatkuvaan varmistamiseen. Työpaketissa lisätään koulutuksen järjestäjien yhteistä ymmärrystä HOKSista prosessina sekä laadukkaista HOKSeista, keskittyen HOKSien tietosisältöön ja virheiden vähentämiseen.

Lisäksi kartoitetaan hyviä sisäisen auditoinnin malleja, jaetaan hyviä käytänteitä ja kokemuksia sekä luodaan näiden pohjalta yhteinen sisäisen auditoinnin malli HOKSien laadun varmistamiseksi. HOKSIen laadun jatkuvaksi varmistamiseksi kartoitetaan ja kuvataan automatisoituja toimintoja, joita koulutuksen järjestäjillä on käytettävissä tähän tarkoitukseen.

Tavoitteet

 • Valtakunnallisissa palveluissa ja tietovarannoissa (esim. eHOKS, valtakunnallinen opinto- ja tutkintorekisteri, opiskelija- ja työelämäpalaute) oleva tiedon laatu on parantunut.
 • eHOKS tietosisältö on kattavaa, ajantasaista ja virheetöntä.
 • HOKS-prosessin tiedon tuottamiseen liittyvä kyvykkyys on kehittynyt.
 • Hankkeen tuloksena on laadittu sisäisen auditoinnin malli HOKSien laadun varmistamiseksi.
 • Hankkeessa on kuvattu mahdollisuudet tietosisältöjen laatutarkastukseen automatisoituna toimintona.
TP5 – Tietojohtamisen kohdearkkitehtuurin kuvaaminen

Vetovastuu Omnia, yhteyshenkilö Kim Konttinen (kim.konttinen@omnia.fi, 040 126 7182)

Työpaketti 5:n tehtävä on yhdistää hankkeen muiden työpakettien tulokset yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jonka pohjalta luodaan yhteinen tietoarkkitehtuurimalli. Arkkitehtuuri kuvaa rakenteet, joilla organisaatiot tuottavat palveluita. Nämä rakenteet voidaan jakaa toimintaan, tietoon, järjestelmiin ja teknologiaan.

Työpaketissa toteutetaan ammatilliselle koulutukselle tietojohtamisen kohdearkkitehtuuri kartoittamalla lähtötilanne, kuvaamalla tavoitetila, tekemällä gap-analyysi ja kuvaamalla roadmap tavoitetilaan pääsemiseksi.

Työpaketti kytkeytyy tiiviisti muihin meneillään oleviin ammatillisen koulutuksen strategiahankkeisiin, kuten KARKKI-hankkeeseen (karkki.info) ja Oppimisanalytiikka-hankkeeseen (oahanke.fi).

Tavoitteet

 • Luotu yhteinen näkemys tarvittavista kansallisen tason ammatillisen koulutuksen tietojärjestelmäarkkitehtuurikuvauksista (laajuus, tasot, tarkkuus).
 • Kartoitettu jo tehdyt tietojärjestelmäarkkitehtuurikuvaukset ja niiden mahdolliset päivittämistarpeet.
 • Laadittu ammatillisen koulutuksen toiminta- ja tietoarkkitehtuurin vaatimat tietojärjestelmäkuvaukset.
 • Varmistettu laadittujen kuvausten laatu ja käytettävyys.

Tutustu tapahtumiin

Tutustu materiaaleihin

Lue blogia