Hoppa till innehåll

Om projektet

Projektet startade hösten 2022 och pågår till och med den 30 april 2024. Totalt är 75 yrkesutbildningsanordnare involverade i genomförandet av projektet, vilket bildar ett omfattande nationellt nätverk. Nätverket koordineras av Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Projektet är riktat till alla yrkesutbildningsanordnare och de resultat och modeller som skapas under projektets gång kommer att vara tillgängliga för alla yrkesutbildningsanordnare.

Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och dess budget är 4 miljoner euro.

För mer information: Kontaktperson Kim Konttinen, projektledare, Omnia, kim.konttinen@omnia.fi.

Varför detta projekt?

En aktiv ledning av yrkesutbildning förutsätter förmågan att effektivt skapa och dra nytta av tillgänglig information och kunskap.

Inom ett nationellt nätverk av aktörer svarar projektet Informationsledning mot behovet att förbättra processerna i att skapa information, mäta, utvärdera och dra nytta av data inom yrkesutbildningen. Projektet förbättrar också identifieringen av informationsbehov mellan utbildningsanordnarna och finansiären.

Neljä henkilöä kokoustamassa - Tietojohtamisen kehittäminen -hanke
Henkilö käyttää läppäriä, jonka yllä on virtuaalinen kuva dataverkostosta

Projektets målsättningar

 • Att förbättra utbildningsanordnarnas informationsskapande processer (mätning, utvärdering och utveckling av processer)
 • Att förbättra utbildningsanordnarnas förmåga att analysera data samt att använda data och information för beslutsfattande
  (Data från egen verksamhet, jämfört med nationella jämförelsematerial)
 • Att förbättra utbildningsanordnarnas användning av lösningar som nyttjar nationella indikator- och statistikdata i den operativa verksamheten samt som stöd för utveckling
 • Att främja en informationsstyrd verksamhetskultur på olika nivåer i utbildningsanordnarnas organisationer samt att utveckla personalens kunnande inom området informationsledning

Projektets verksamhetsmodell

Projektet genomförs som en helhet bestående av fem olika arbetspaket. Varje arbetspaket har en ansvarig organisation som driver arbetet, fastställda mål och en handlingsplan.

En styrgrupp styr och följer verksamheten, och organisationerna som är ansvariga för arbetspaketen bildar en projektgrupp som samlas regelbundet samt leder arbetet med arbetspaketen.

Hankekuva työpakettien muodostamasta kokonaisuudesta (pdf)

Arbetspaket

AP1 – Informationsledningens processer och kunnande

Ansvarig organisation Omnia, kontaktperson Kim Konttinen (kim.konttinen@omnia.fi, 040 126 7182)

Arbetspaket 1 fokuserar på att utveckla processer och kunnande inom informationsledning i yrkesutbildningen. Kompetensutveckling sker både genom kollegialt lärande tillsammans med andra utbildningsarrangörer samt genom att organisera utbildningar för organisationens ledning, chefer, lärare samt IT-utvecklare. Inom arbetspaketet utvecklas en verksamhetsmodell för informationsledning för utbildningsanordnare samt en kartläggningsmodell för bedömning av kunnandet inom informationsledning.

Målsättningar

 • Kunnandet relaterat till analys och användning av information har utvecklats.
 • Yrkesutbildningsanordnarna förstår och kan dra nytta av nationell indikator- och statistikinformation (t.ex. ePUK, Koski, studerande- och arbetslivsrespons, Vipunen) som stöd i planeringen, utvecklingen och ledningen av sin verksamhet.
 • En verksamhetsmodell för informationsledning har skapats, vilken stöder utbildningsanordnarnas ledning i att utnyttja digitalt innehåll för att utvärdera verksamheten och öka dess effektivitet.
 • Den utvecklade verksamhetsmodellen för informationsledning har implementerats.
AP2 – Att skapa data utgående från informationsbehov

Ansvarig organisation Riveria, kontaktperson Jatta Herranen (jatta.herranen@riveria.fi, 050 075 5305)

Arbetspaket 2 fokuserar på behovsbaserad informationsproduktion i yrkesutbildningen. Inom arbetspaketet definieras en effektivitetsindikator för yrkesutbildningen och man beskriver de lösningar som stöder denna, samt definierar och modellerar ett datalager för yrkesutbildningen. Dessutom fördjupas arbetet med att dra nytta av kundinformation i yrkesutbildningen.

Målsättningar

 • Nya gemensamt planerade och utvecklade nationella mätare och indikatorer är ibruktagna
 • Utbildnignsanordnarna förstår och kan dra nytta av nationella indikator- och statistikdata (bla. ePUK, Koski, studerande- och arbetslivsrespons, Vipunen) i planering, utveckling och ledning av den egna verksamheten.
AP3 – Att säkra informationens kvalitet i datasystemen

Ansvarig organisation Keuda, kontaktperson Laura Heikkilä (laura.heikkilä@keuda.fi, 050 415 0937)

Arbetspaketet fokuserar på överföring av information mellan datasystem samt användning av rapporterings- och uppföljningsverktyg. Arbetspaketet beskriver processen för dataöverföring från studieadministrationssystem till nationella datalager. I arbetspaketet sammanställs och utforskas de gränssnitt som finns tillgängliga och hur de kan utnyttjas. Dessutom diskuteras vilka nya gränssnitt som utbildningsanordnarna skulle behöva i sin verksamhet.

Arbetspaketet ökar utbildningsanordnarnas kunskap om tillgängliga verktyg för rapportering och uppföljning av data, vilka möjliggör att följa upp och jämföra information mellan det egna studieadministrationssystemet och de nationella datalagren. Inom ramen för arbetspaketet samlas och presenteras modeller av dessa verktyg, t.ex. olika Power BI-implementeringar.

Målsättningar

 • Kvaliteten på data i de nationella datalagren (tex. ePUK, nationella studie- och prestationsregistret KOSKI, studerande- och arbetslivsrespons) har förbättrats.
 • Processen för dataöverföring från  studieregistersystem till de nationella datalagren har beskrivits.
 • Gränssnitten för de nationella datalagren är bekanta för utbildningsanordnarna och man kan använda dessa. En lista för nödvändiga tilläggsgränssnitt är gjord. 
 • Utbildningsanordnarna känner till verktyg och modeller, med vilka man kan följa, jämföra och matcha data mellan egna studieregistersystem och de nationella datalagren.
AP4 – Att förbättra PUK:ens information och kvalitet)

Ansvarig organisation Tredu, kontaktperson Tuija Mäkinen (tuija.h.makinen@tampere.fi, 040 686 2477)

Arbetspaket 4 fokuserar på att beskriva PUK-processen och dess kvalitet samt intern auditering och kontinuerlig kvalitetssäkring. Arbetspaketet skapar en gemensam förståelse hos utbildningsanordnarna om PUK som en process samt om kvalitativ PUK, med fokus på PUK:arnas informationsinnehåll och att minska fel.

Dessutom kartläggs goda modeller för intern auditering, goda praxis och erfarenheter delas och baserat på dessa aktiviteter skapas en gemensam modell för intern auditering för att säkerställa kvaliteten på PUK:arna. För att kontinuerligt säkerställa kvaliteten i PUK kartläggs och beskrivs automatiserade funktioner som utbildningsanordnarna har för detta ändamål.

Målsättningar

 • Kvaliteten på data i nationella tjänster och datalager har förbättrats (tex. ePUK, Koski, studerande- och arbetslivsrespons).
 • Informationen i ePUK är heltäckande, aktuell och felfri.
 • Förmågan att skapa data utgående från PUK-prosessen har utvecklats.
 • En modell för intern auditering för att säkerställa PUK:arnas kvalitet har skapats som ett resultat från projektet.
 • I projektet har man beskrivit möjligheterna med kvalitetssäkring av datainnehållen som en automatiserad åtgärd.
AP5 – Beskrivning av målarkitektur för informationsledning inom yrkesutbildning

Ansvarig organisation Omnia, kontaktperson Kim Konttinen (kim.konttinen@omnia.fi, 040 126 7182)

Tanken med arbetspaket 5 är att sammanföra resultaten från projektets övriga arbetspaket till en enhetlig helhet, från vilken en gemensam informationsarkitekturmodell skapas. Arkitekturen beskriver de strukturer med vilka organisationer producerar tjänster. Dessa strukturer kan delas in i verksamhet, information, datasystem och teknologi.

I arbetspaketet implementeras en målarkitektur för informationsledning för yrkesutbildningen genom att kartlägga utgångsläget, beskriva måltillståndet, genomföra en gap-analys och beskriva en färdplan för att nå måltillståndet.

Työpaketti kytkeytyy tiiviisti muihin meneillään oleviin ammatillisen koulutuksen strategiahankkeisiin, kuten Arbetspaketet är tätt kopplat till andra pågående strategiprojekt inom yrkesutbildningen, såsom KARKKI-projektet (karkki.info) och projektet Lärandeanalytik (oahanke.fi).

Målsättningar

 • Skapat en gemensam syn på de nationella beskrivningarna av informationsystemarkitektur som behövs för yrkesutbildningen (omfattning, nivåer, precision).
 • Kartlagt redan gjorda beskrivningar av informationsystemarkitektur och deras eventuella behov av uppdatering.
 • Utformat de beskrivningar av informationsystem som krävs av yrkesutbildningens verksamhets- och informationsarkitektur.
 • Säkerställt kvaliteten och användbarheten hos de utformade beskrivningarna.

Hur projektet genomförs

Projektets styrgrupp

Projektet styrs och får sparring från en styrgrupp, till vilken representanter från finansierande ministeriet, intressenterna samt ledningsrepresentanter från organisationerna som leder arbetspaketen har bjudits in. Styrgruppen samlas ungefär varannan månad.

Till styrgruppen hör:

 • Tuukka Soini, Omnia, styrgruppens ordförande
 • Johannes Peltola, Undervisnings- och kulturministeriet
 • Riikka Orenius, Utbildningsstyrelsen
 • Timo Hakkarainen, Keuda
 • Ari Mäkitalo, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu 
 • Jatta Herranen, Riveria
 • Anne Laine (Sataedu), Ammatillisen koulutuksen johtajien verkosto Sajo ry
 • Pia Adibe, Tietojohtaminen ry
 • Peter Pahlman, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Hankkeessa mukana

Osallistujaorganisaatiot
 • AEL-Amiedu Oy
 • Ahlmanin koulun Säätiö sr
 • Ammattiopisto Luovi Oy
 • Axxell Utbildning Ab
 • Careeria Oy
 • Kouvolan Ammattiopisto Oy
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Etelä-Savon Koulutus Oy
 • Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä
 • Haapaveden Opiston Kannatusyhdistys ry
 • Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y. 
 • Helsinki Business College Oy
 • Hyria koulutus Oy
 • Hämeen ammatti-instituutti Oy
 • Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
 • Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr
 • Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y.
 • Kajaanin kaupunki / Kainuun ammattiopisto
 • Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr
 • Kiipulasäätiö sr
 • Kirkkopalvelut ry
 • Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
 • Koulutuskuntayhtymä Brahe
 • Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
 • Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä
 • KSAK Oy
 • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
 • Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
 • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
 • Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • Länsirannikon Koulutus Oy
 • Mercuria kauppaoppilaitos Oy
 • Optima samkommun
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Marttayhdistysten liitto ry
 • Peimarin koulutuskuntayhtymä
 • Perho Liiketalousopisto Oy
 • Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry
 • Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry
 • Pohjois-Savon Kansanopistoseura r.y.
 • Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr
 • Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr
 • Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä 
 • Rakennusteollisuus RT ry
 • Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä 
 • Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä
 • SASKY koulutuskuntayhtymä
 • Satakunnan koulutuskuntayhtymä
 • Savon Koulutuskuntayhtymä
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
 • Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä
 • Helsingin kaupunki / Stadin AO
 • Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö
 • Suomen Yrittäjäopisto Oy
 • Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab 
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy
 • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr
 • Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia
 • Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr
 • Työtehoseura ry
 • Turun Aikuiskoulutussäätiö sr
 • Turun kaupunki / Turun ammatti-instituutti
 • Turun Ammattiopistosäätiö sr
 • Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
 • Vaasan kaupunki / Vamia
 • Vantaan kaupunki / Vantaan ammattiopisto Varia
 • Varalan Säätiö sr
 • Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
 • Suupohjan Koulutuskuntayhtymä
 • Tanhuvaaran Säätiö sr