Siirry suoraan sisältöön

Tieto-osaava-hanke

Tieto-osaava-hanke toteutettiin vuosina 2022-2024. Hanke päättyi 30.4.2024. Mukana hanketta toteuttamassa oli yhteensä 75 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, joten se muodosti kattavan valtakunnallisen verkoston. Verkostoa koordinoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Hanke oli suunnattu kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja sen aikana syntyneet tulokset ja mallit ovat kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien käytettävissä.

Hanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen budjetti oli 4 miljoonaa euroa.

Lisätietoa: Kim Konttinen, projektipäällikkö, Omnia, kim.konttinen@omnia.fi.

Miksi tämä hanke?

Tiedon hyödyntäminen tuloksellisessa ja vaikuttavassa ammatillisen koulutuksen järjestämisessä edellyttää koulutuksen järjestäjiltä osaamista sekä kykyä tuottaa ja hyödyntää tietoa.

Tieto-osaava-hanke vastasi tarpeeseen parantaa tiedon tuotantoon, mittaamiseen, arviontiin ja hyödyntämiseen liittyviä prosesseja valtakunnallisesti kattavan ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkoston kautta.

Neljä henkilöä kokoustamassa - Tietojohtamisen kehittäminen -hanke
Henkilö käyttää läppäriä, jonka yllä on virtuaalinen kuva dataverkostosta

Hankkeen tavoitteet

 • Parantaa koulutuksen järjestäjien tietotuotannon prosesseja (prosessien mittaaminen, arviointi ja kehittäminen)
 • Parantaa koulutuksen järjestäjien tiedon analysointikykyjä sekä kykyä käyttää tietoa päätöksenteon tukena
 • Parantaa koulutuksen järjestäjien kansallisia indikaattori- ja tilastotietoja hyödyntävien ratkaisujen käyttöä operatiivisen toiminnan ja kehittämisen tukena.
 • Lisätä tieto-ohjautuvaa toimintakulttuuria koulutuksen järjestäjien organisaatioissa eri tasolla ja kehittää henkilöstön osaamista tietojohtamisen alueella.

Hankkeen toimintamalli

Hankkeen toiminta toteutettiin viiden eri työpaketin kokonaisuutena. Kullakin työpaketilla oli vetovastuullinen organisaatio. Työpaketeille määriteltiin tavoitteet ja laadittiin toimintasuunnitelma.

Toimintaa ohjasi ja seurasi ohjausryhmä. Työpakettivastuulliset organisaatiot muodostivat säännöllisesti kokoontuvan projektiryhmän ja johtivat työpakettikohtaista työskentelyä.

Hankekuva työpakettien muodostamasta kokonaisuudesta (pdf)

Työpaketit

TP1 – Tietojohtamisen prosessit ja osaaminen

Vetovastuu Omnia, yhteyshenkilö Kim Konttinen (kim.konttinen@omnia.fi, 040 126 7182)

Työpaketti 1 keskittyy tietojohtamisen prosessien ja osaamisen kehittämiseen ammatillisessa koulutuksessa. Osaamista kehitetään sekä vertaisoppimalla muilta koulutuksen järjestäjiltä että järjestämällä koulutuksia, niin organisaatioiden johdolle, päälliköille, opettajille kuin IT-kehittäjillekin. Työpaketin alla kehitetään tietojohtamisen toimintamalli koulutuksen järjestäjille sekä kartoitusmalli tietojohtamisen osaamisen arviointiin.

Tavoitteet

 • Tiedon analysointiin ja hyödyntämiseen liittyvät kyvykkyydet ovat kehittyneet.
 • Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ymmärtävät ja osaavat hyödyntää kansallista indikaattori- ja tilastotietoa (mm. eHOKS, Koski, opiskelija- ja työelämäpalaute, Vipunen) oman toiminnan suunnittelun, kehittämisen ja johtamisen tukena.
 • Luotu tietojohtamisen toimintamalli, joka tukee koulutuksen järjestäjien johtoa digitaalisten sisältöjen hyödyntämisessä toiminnan arvioinnissa ja vaikuttavuuden lisäämisessä.
 • Kehitetty tietojohtamisen toimintamalli on otettu käyttöön.
TP2 – Tiedon tuottaminen tarpeen näkökulmasta

Vetovastuu Riveria, yhteyshenkilö Jatta Herranen (jatta.herranen@riveria.fi, 050 075 5305)

Työpaketti 2 keskittyy tarvelähtöiseen tiedon tuottamiseen ammatillisessa koulutuksessa. Työpaketissa määritellään ammatillisen koulutuksen vaikuttavuusmittaristo ja kuvataan sitä tukevat ratkaisut sekä määritellään ja mallinnetaan tietovarasto ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi paneudutaan asiakastiedon hyödyntämiseen ammatillisessa koulutuksessa.

Tavoitteet

 • Uusia yhteisesti suunniteltuja ja kehitettyjä kansallisia mittareita ja indikaattoreita on otettu käyttöön.
 • Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ymmärtävät ja osaavat hyödyntää kansallista indikaattori- ja tilastotietoa (mm. eHOKS, Koski, opiskelija- ja työelämäpalaute, Vipunen) oman toiminnan suunnittelun, kehittämisen ja johtamisen tukena.
TP3 – Tiedon laadun varmistaminen järjestelmissä

Vetovastuu Keuda, yhteyshenkilö Laura Heikkilä (laura.heikkilä@keuda.fi, 050 415 0937)

Työpaketti keskittyy tiedon siirtoon järjestelmissä ja raportointi- ja seurantatyökalujen käyttöön. Työpaketti kuvaa opintohallintojärjestelmistä kansallisiin tietovarastoihin kulkeva tiedonsiirron prosessin. Työpaketissa kootaan yhteen ja tutustutaan käytössä ja hyödynnettävissä oleviin rajapintoihin ja niiden hyödyntämiseen. Lisäksi pohditaan, mitä uusia rajapintoja koulutuksen järjestäjät toiminnassaan tarvitsisivat.

Työpaketti lisää koulutuksen järjestäjien tietämystä käytössä olevista tiedon raportoinnin ja seurannan työkaluista, joiden avulla voidaan seurata ja verrata ja täsmätä oman opintohallintojärjestelmän ja valtakunnallisten tietovarastojen tietoja. Työpaketissa kerätään ja esitellään malleja näistä työkaluista, kuten esimerkiksi Power BI-toteutuksista.

Tavoitteet

 • Kansallisissa tietovarannoissa (esim. eHOKS, valtakunnallinen opinto- ja tutkintorekisteri, opiskelija- ja työelämäpalaute) oleva tiedon laatu on parantunut.
 • Opintohallintojärjestelmistä kansallisiin tietovarastoihin kulkeva tiedonsiirron prosessi on kuvattu.
 • Kansallisten tietovarastojen rajapinnat ovat koulutuksen järjestäjillä tiedossa ja niitä osataan käyttää. On laadittu lista tarvittavista lisärajapinnoista.
 • Koulutuksen järjestäjillä on tiedossa työkaluja ja malleja, joiden avulla voidaan seurata ja verrata ja täsmätä oman opintohallintojärjestelmän ja valtakunnallisten tietovarastojen tietoja.
TP4 – HOKSien laadun ja tiedon oikeellisuuden parantaminen

Vetovastuu Tredu, yhteyshenkilö Tuija Mäkinen (tuija.h.makinen@tampere.fi, 040 686 2477)

Työpaketti 4 keskittyy HOKS-prosessin kuvaamiseen ja laatuun sekä sisäiseen auditointiin ja laadun jatkuvaan varmistamiseen. Työpaketissa lisätään koulutuksen järjestäjien yhteistä ymmärrystä HOKSista prosessina sekä laadukkaista HOKSeista, keskittyen HOKSien tietosisältöön ja virheiden vähentämiseen.

Lisäksi kartoitetaan hyviä sisäisen auditoinnin malleja, jaetaan hyviä käytänteitä ja kokemuksia sekä luodaan näiden pohjalta yhteinen sisäisen auditoinnin malli HOKSien laadun varmistamiseksi. HOKSIen laadun jatkuvaksi varmistamiseksi kartoitetaan ja kuvataan automatisoituja toimintoja, joita koulutuksen järjestäjillä on käytettävissä tähän tarkoitukseen.

Tavoitteet

 • Valtakunnallisissa palveluissa ja tietovarannoissa (esim. eHOKS, valtakunnallinen opinto- ja tutkintorekisteri, opiskelija- ja työelämäpalaute) oleva tiedon laatu on parantunut.
 • eHOKS tietosisältö on kattavaa, ajantasaista ja virheetöntä.
 • HOKS-prosessin tiedon tuottamiseen liittyvä kyvykkyys on kehittynyt.
 • Hankkeen tuloksena on laadittu sisäisen auditoinnin malli HOKSien laadun varmistamiseksi.
 • Hankkeessa on kuvattu mahdollisuudet tietosisältöjen laatutarkastukseen automatisoituna toimintona.
TP5 – Tietojohtamisen kohdearkkitehtuurin kuvaaminen

Vetovastuu Omnia, yhteyshenkilö Kim Konttinen (kim.konttinen@omnia.fi, 040 126 7182)

Työpaketti 5:n tehtävä on yhdistää hankkeen muiden työpakettien tulokset yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jonka pohjalta luodaan yhteinen tietoarkkitehtuurimalli. Arkkitehtuuri kuvaa rakenteet, joilla organisaatiot tuottavat palveluita. Nämä rakenteet voidaan jakaa toimintaan, tietoon, järjestelmiin ja teknologiaan.

Työpaketissa toteutetaan ammatilliselle koulutukselle tietojohtamisen kohdearkkitehtuuri kartoittamalla lähtötilanne, kuvaamalla tavoitetila, tekemällä gap-analyysi ja kuvaamalla roadmap tavoitetilaan pääsemiseksi.

Työpaketti kytkeytyy tiiviisti muihin meneillään oleviin ammatillisen koulutuksen strategiahankkeisiin, kuten KARKKI-hankkeeseen (karkki.info) ja Oppimisanalytiikka-hankkeeseen (oahanke.fi).

Tavoitteet

 • Luotu yhteinen näkemys tarvittavista kansallisen tason ammatillisen koulutuksen tietojärjestelmäarkkitehtuurikuvauksista (laajuus, tasot, tarkkuus).
 • Kartoitettu jo tehdyt tietojärjestelmäarkkitehtuurikuvaukset ja niiden mahdolliset päivittämistarpeet.
 • Laadittu ammatillisen koulutuksen toiminta- ja tietoarkkitehtuurin vaatimat tietojärjestelmäkuvaukset.
 • Varmistettu laadittujen kuvausten laatu ja käytettävyys.

Kuinka hanke toimi

Hankkeen ohjausryhmä

Hanketta ohjasi ja sparrasi ohjausryhmä, johon oli kutsuttu rahoittavan ministeriön ja sidosryhmien edustajia sekä hankkeen työpaketteja vetävien organisaatioiden johdon edustajia. Ohjausryhmä kokoontui noin kahden kuukauden välein.

Ohjausryhmään kuuluivat:

 • Tuukka Soini, Omnia, ohjausryhmän puheenjohtaja
 • Johannes Peltola, Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Riikka Orenius, Opetushallitus
 • Timo Hakkarainen, Keuda
 • Ari Mäkitalo, Tredu 
 • Jatta Herranen, Riveria
 • Anne Laine (Sataedu), Ammatillisen koulutuksen johtajien verkosto Sajo ry
 • Pia Adibe, Tietojohtaminen ry
 • Peter Pahlman, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Hankkeessa mukana

Osallistujaorganisaatiot
 • AEL-Amiedu Oy
 • Ahlmanin koulun Säätiö sr
 • Ammattiopisto Luovi Oy
 • Axxell Utbildning Ab
 • Careeria Oy
 • Kouvolan Ammattiopisto Oy
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Etelä-Savon Koulutus Oy
 • Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä
 • Haapaveden Opiston Kannatusyhdistys ry
 • Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y. 
 • Helsinki Business College Oy
 • Hyria koulutus Oy
 • Hämeen ammatti-instituutti Oy
 • Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
 • Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr
 • Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y.
 • Kajaanin kaupunki / Kainuun ammattiopisto
 • Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr
 • Kiipulasäätiö sr
 • Kirkkopalvelut ry
 • Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
 • Koulutuskuntayhtymä Brahe
 • Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
 • Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä
 • KSAK Oy
 • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
 • Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
 • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
 • Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • Länsirannikon Koulutus Oy
 • Mercuria kauppaoppilaitos Oy
 • Optima samkommun
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Marttayhdistysten liitto ry
 • Peimarin koulutuskuntayhtymä
 • Perho Liiketalousopisto Oy
 • Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry
 • Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry
 • Pohjois-Savon Kansanopistoseura r.y.
 • Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr
 • Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr
 • Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä 
 • Rakennusteollisuus RT ry
 • Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä 
 • Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä
 • SASKY koulutuskuntayhtymä
 • Satakunnan koulutuskuntayhtymä
 • Savon Koulutuskuntayhtymä
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
 • Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä
 • Helsingin kaupunki / Stadin AO
 • Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö
 • Suomen Yrittäjäopisto Oy
 • Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab 
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy
 • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr
 • Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia
 • Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr
 • Työtehoseura ry
 • Turun Aikuiskoulutussäätiö sr
 • Turun kaupunki / Turun ammatti-instituutti
 • Turun Ammattiopistosäätiö sr
 • Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
 • Vaasan kaupunki / Vamia
 • Vantaan kaupunki / Vantaan ammattiopisto Varia
 • Varalan Säätiö sr
 • Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
 • Suupohjan Koulutuskuntayhtymä
 • Tanhuvaaran Säätiö sr