Siirry suoraan sisältöön

Ekosysteemiajattelua tietojohtamisessa

  • tehnyt

Vuosina 2022–2023 oli käynnissä monta isoa strategista verkostohanketta. On tarpeellista saada koottua niiden tulokset yhteen, jotta hankkeista saatava synergiaetu olisi mahdollisimman suuri. Niiden pitäisi toimia yhden ison sateenvarjon alla, eli muodostaa yhteinen ekosysteemi.

Ekosysteemiajattelu auttaa organisaatioita vastaamaan digitalisaation tuomiin muutoksiin ja mahdollisuuksiin. Se tuottaa laajapohjaisen ja vuorovaikutteisen yhteistyön kautta samasta panoksesta enemmän kuin toimijat yksin. Ekosysteemimäinen toimintamalli on välttämätön rajat ylittävien, kompleksisten ilmiöiden työstämiseen ja ongelmien ratkomiseen. Ekosysteemiajattelu ja -työskentely on juurtumassa yhä useamman organisaation strategiseen toimintaan.

Ekosysteemi perustuu avoimuuteen, luottamukseen, yhteisiin tavoitteisiin ja jatkuvaan oppimiseen.

Ekosysteemi edellyttää organisaatioilta uudenlaista ajattelutapaa, jossa siirrytään ”minä”-ajattelusta ”me”-ajatteluun ja hyödynnetään eri alojen osaamista ja resursseja.

Tutkiessani käynnissä tai käynnistymässä olevia hankkeita huomasin, että samoja asioita mietitään ja kehitetään saman aikaisesti ympäri Suomea eri toimialoilla. Lisäämällä yhteiskehittämistä voisimme varmasti saada aikaiseksi tehokkaampaa ja taloudellisempaa toimintaa.

Ekosysteemiajattelussa otetaan huomioon organisaation toimintaympäristön monimuotoisuus ja verkottuneisuus. Ekosysteemiajattelun mukaan organisaatio ei toimi eristyksissä, vaan on riippuvainen muiden toimijoiden, kuten asiakkaiden, kumppaneiden, kilpailijoiden ja sidosryhmien, kanssa muodostamastaan ekosysteemistä.

Ekosysteemissä jokainen toimija luo ja jakaa arvoa tiedolla ja osaamisella. Tietojohtamisen tavoitteena on parantaa organisaation kykyä hyödyntää tietoa strategisesti, operatiivisesti ja innovatiivisesti. Tämä edellyttää, että organisaatio tunnistaa ekosysteeminsä toimijat ja heidän tarpeensa, osallistuu aktiivisesti tiedon luomiseen ja jakamiseen, sekä oppii jatkuvasti uutta.

Ekosysteemiajattelu haastaa perinteisen arvoketjuajattelun, jossa arvo syntyy lineaarisesti organisaation sisällä tai sen ja asiakkaan välillä. Ekosysteemiajattelu korostaa arvon syntymistä verkostoissa ja yhteistyössä.

Ekosysteemiajattelu on osa modernia tietojohtamista, ja sitä on syytä miettiä laajemmin myös meidän hankkeemme tiimoilta. Olemme Tieto-osaavassa luomassa omaa ekosysteemiämme vertaisoppimalla toisiltamme ja jakamalla hyviä käytänteitä toisillemme. Jatketaan ekosysteemimme kehittämistä!

Hyvä ja opettavainen linkki ekosysteemiajattelusta:
Elävänä ekosysteemeissä – arvoa yhteiskehittämisestä (valtiolla.fi)

Kim Konttinen
Kirjoittaja toimii Omniassa Tieto-osaava-hankkeen projektipäällikkönä.